Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. januar 2019

Deltagere: Johnnie. (Fg. Formand) , Flemming (materielforvalter), Jan (kassér), Uffe (suppleant) Steen (medlem), Tony (suppleant), Kim Stub (Fg. sekretær)

 1. Godkendelse af referat sidste bestyrelsesmøde.

Hele bestyrelsen underskrev. Der blev gennemgået referatet om vedtaget punkter om disse var ordnet, hvilket blev bekræftet. Dog mangler der underskrift på forrige referat som skal underskrives ved næste møde som bliver samme dag som generalforsamlingen.

 • Økonomi

Regnskabet var ikke med, men blev gennemgået af Jan og ligger klar til godkendelse på generalforsamlingen. Der var på et plus på kontoen på Ca 10.000 kroner.

Der blev også snakket om at lave mobilpay som overføre direkte til klubbens erhvervsøkonomi, dog koster det 75 øre pr. Overførsel. Dette blev vedtaget og Jan iværksætter.

Der blev på mødet også vent vores prisen på flaskefyldning som pt er kr. 10 pr flaske. Det blev vedtaget af enstemmig bestyrelse prisen fremover skal være på kr. 15 pr flaske. For  at imødekomme udgifter på kompressor anlægget.

 • +
 • Generalforsamlingen blev gennemgået.

1, Ordstyrer blev valgt, og Uffe vandt.

2, Johnnie laver formandsberetningen.

3A, Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden

3B, Kontingentet og indmeldelsesgebyr fastholdelse på samme niveau som 2018.

4, Der er ikke modtaget nogle beretninger fra klubbens udvalg endnu.

5, turkalender slettes i dagsorden

6, Indkomne forslag

 • Vedtægt §15 brevpost ændres til ordlyd Emil.
 • Forslag om nyt klubhus, om bestyrelsen skal gå videre med det arbejde for der er nu fremkommet en dialog med kommunens fritids afdeling. Dog skal der snakkes lidt om økonomi, placering samt Max afstand til Slagelse centrum.
 • Forslag om at skrotte campingvognen, dog hvad skal der så ske med de anparter som medlemmer indbetalte til driften/indkøbet.

7, Valg af ny bestyrelse blev gennemgået med navne på valg.

De forskellige udvalg blev taget op til revision, om de skal bestå eller nedlægges, dog kræver dette vedtægtsændringer efterfølgende på generalforsamlingen eller en ekstra ordinær generalforsamling.

8, eventuel, intet blev nævnt.

 • Stående Udvalg.

Er nævnt i ovenstående pkt. 4,7

 • Arbejdsgang hjemmesiden

Der skal et findes eller udpeges en person som har fair og lystspil at styre hjemmesiden.

 • Nøgleafgift.

Nøgleafgift blev vedtaget i stedet for et gebyr.

 • Honorar til instruktører.

Pt. Er der 2 som er kontingenter,( Kim H og Henning) men der blev snakket om enten skal alle instruktør have det sammen ellers ingen fritagelse for kontingent. Det blev besluttet at indkalde alle instruktører samme med bestyrelsen til et møde deraf kaldet instruktøraften hvor der gennemgået økonomi samt forventningsafstemming. Bliver afholdt hos Flemming og Uffe indkalder alle efter generalforsamlingen.

 • Materiel

Flemming fortæller om problematik på filterkasserne i vores luft kompressor. De er en ”tikkende bombe” pga. alderen da de er over 15 år gammel. Det koster 6000 kr. For nye. Prisen for et service er på kr. 2800 som blev vedtaget af bestyrelsen, for at kunne bekræfte standen.

Contra ventiler skal gennemgås på luftbanken. Pris er på Ca 1000 kr. Hvis de skal skiftes.

Trailer til rød båd ændres fra ”slædeprincip” til ruller. Koster Ca. 2000-2500 kr.

Rød båd har en utæthed som koster kr. 1000 at reparere. Olie og oliefelter incl. Olie koster 500-800 kr.

Grå båd skal også have brændstoftanke, olie og filter skift, koster Ca 500-800 kr.

Samlet udgifter på Ca. 8900 kr.

 1. Evt.

Ingen input.

Ref.

Kim Stub